• لطفا عنوان کمک خود مربوط به هر یک از طرح ها و یا موارد دیگر را وارد نمایید.
  • تلفن همراه خود را وارد نمایید.
  • مبلغ مورد نظر را بر حسب تومان وارد نمایید.
  • در صورت نیاز ، توضیحاتی در خصوص این کمک مالی بیان نمایید.
پرداخت