ویدئوهای عطوفت

چیزی نمیتواند جلوی قدرت ایمان انسان به توانایی خود را بگیرد.

از حساب خدا ببخشیم ، خدا حساب میکند

مركز كاردرمانی عطوفت در خدمت معلولین عزیز

عطوفت حامی توان یابان